"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.666
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Những Thay đổi trong phần mềm SMS 6.0
Ngày: 27/03/12
Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 02/TTTT của Trung tâm thông tin -BHXHVN V/v triển khai phần mềm SMS, in sổ theo quyết định số 1518/QĐ -BHXH, phòng CNTT BHXH tỉnh Phú Thọ thông báo các thay đổi trong phiên bản SMS 6.0.

Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 02/TTTT của Trung tâm thông tin -BHXHVN V/v triển khai phần mềm SMS, in sổ theo quyết định số 1518/QĐ -BHXH, phòng CNTT BHXH tỉnh Phú Thọ thông báo các thay đổi trong phiên bản SMS 6.0 như sau:
 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG PHẦN MỀM SMS 6.0
(Các phiên bản 30/12/2011; 06/02/2012; 05/03/2012)
I. DANH MỤC KHỐI THU BHYT 3%, 4,5%

Cập nhật bổ sung danh mục khối :

-         Vào danh mục khối thống kê - Nhấn nút Upgrade

-         Vào danh mục khối quản lý bổ sung các khối còn thiếu vào - Cho vào các nhóm tương ứng theo danh mục khối thống kê.

-         Vào danh mục tỷ lệ thu bổ sung vào và xác định rõ tỷ lệ thu

Mã khối

Tên

Nhóm

AA

Bảo trợ xã hội theo nghị định 67

19

AB

Thân nhân người có công

37

AC

Cận nghèo

24

AD

Ốm đau dài ngày

38

BA

Thân nhân sỹ quan nghiệp vụ công an

27

BB

Cựu chiến binh

21

BC

Chất độc hoá học

16

BD

Học sinh sinh viên

29

BE

Trẻ em dưới 6 tuổi

30

BF

Cán bộ xã (QĐ130,111)/ Hưu trí xã phường 80% - mã hưởng 7

20

BG

Người có công

18

BH

Hội đồng nhân dân

14

BI

Hộ gia đình

31

BJ

Thân nhân nguời lao động

32

BK

Khác

23

BL

L­ưu học sinh

17

BM

Ngư­ời cao tuổi

25

BN

Ng­ười nghèo

24

BO

Thất nghiệp

33

BP

Cán bộ xã phường không chuyên trách

34

BQ

Lực lư­ợng vũ trang

15

BR

Thân nhân ngư­ời làm công tác cơ yếu

28

BS

Thân nhân sỹ quan quân đội

22

BT

H­ưu trí / 95%  -  mã hưởng 5

26

BU

Mất sức theo QĐ 613 ngày 06/05/2010

25

BV

H­ưu trí TW/Mất sức 80% - mã hưởng 7

26

BW

Người nước ngoài

35

BX

Bảo trợ xã hội, hiến tạng, ghép tạng

19

BY

Tai nạn lao động 80% - mã hưởng 7

36

BZ

Cấp hộ thẻ cho tỉnh khác

39

II. Thu bắt buộc

- Số phải thu của đơn vị tính trên số phải thu của từng lao động tham gia.

- Thực hiện báo cáo theo mẫu biểu qui định tại quyết định 1111/QĐ-BHVN 

III. Thu BHXH Tự nguyện

- Nếu đối tượng không tiếp tục tham gia phải làm phát sinh giảm lao động. Nhấn nút Giảm thu - để trắng mã đơn vị để giảm đối tượng không còn tham gia trong toàn bộ CSDL của QH.

- Thực hiện báo cáo theo mẫu biểu qui định tại quyết định 1111/QĐ-BHVN

IV.Thu đối tượng chỉ tham gia BHYT

Chỉ phát sinh số liệu mới. Số liệu cấp thẻ cũ vẫn dùng phiên bản cũ + CSDL cũ để cấp lại.

1. Đăng ký mã đơn vị chỉ tham gia BHYT:

- Vào SMS bằng QLT. Vào Danh mục đơn vị - Đăng ký mã đơn vị chỉ tham gia BHYT (Chọn tự nhập mã để nhập đúng mã đã sử dụng tại CSDL BHYT)

- Vào SMS bằng QLS. Vào Cấp sổ thẻ - Phân quyền quản lý đơn vị. Nhấn nút Sửa:

- Tự nhập mã đối tượng cấp thẻ

- Tự nhập mã đơn vị cấp thẻ (Nhập đúng mã tại CSDL BHYT)

- Tự nhập số thứ tự mã thẻ đã cấp tại CSDL BHYT để cấp tiếp tục (Nếu để là 1 thì sẽ bị trùng mã thẻ đã cấp).

- Không nhấn nút tạo mã đơn vị, Click vào các ô tương ứng để bổ sung thông tin

Lưu ý : Nếu đã tạo mã đơn vị cấp thẻ thì phải vào CSDL SQL - Bảng DMDONVI để sửa :

- Mã đối tượng cấp thẻ : Cột MAKHOIKCB

- Mã đối tượng cấp thẻ : Cột MA_DT

- Mã đơn vị cấp thẻ : Cột MADVIKCB

- Số thứ tự mã thẻ : Cột DENSO

2. Cấp số quản lý cho đối tượng chỉ tham gia BHYT:

Để quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT. Thay cho việc chương trình tự động cho số tạm, từ phiên bản này sẽ quản lý việc cho số tạm như sau : YNNXXXXXX (Y: chỉ tham gia BHYT, NN : năm phát hành, XXXXXXX: Số thứ tự trong năm)

-         Vào Quản lý số - Cấp số sổ - Nhấn nút Cấp số tạm

-         Nhấn nút Danh mục để đăng ký kho số tạm

-         Nhấn nút Số liệu để cấp số tạm cho đơn vị chỉ tham gia BHYT

-         Cấp khoảng số cho BHXH Quận huyện để cấp cho các đơn vị tham gia tại Quận huyện

-         Sau khi cấp số tạm cho đơn vị chỉ tham gia BHYT phải cập nhật vào file excel để đổ vào chương trình (Ví dụ : Y120000001 - Y120000009).

3. Cập nhật phát sinh

Cập nhật phát sinh cho đối tượng chỉ tham gia BHYT như sau :

-         Reset số đầu kỳ : Vào nhập thu BHYT theo tổng quỹ lương. Thêm đợt phát sinh mới trong năm 2012. Nhập số lao động = 0, Tổng quỹ lương = 0 ghi lại, sau đó mới nhập phát sinh chi tiết.

-         Thu bằng Hệ số lương : Các đối tượng tham gia có mức đóng bằng mức lương tối thiểu chung, số phải thu thay đổi khi mức lương tối thiểu chung thay đổi thì import vào SMS theo hệ số lương. Hệ số lương tham gia = 1

-         Thu bằng mức lương: Các đối tượng tham gia có mức đóng bằng mức lương (Hưu trí, thất nghiệp) hoặc đóng một lần hết hạn thẻ (Học sinh, hộ gia đình, cận nghèo) thì import vào SMS theo mức lương. Nếu mức đóng bằng mức lương tối thiểu chung thì ghi mức đóng = mức lương tối thiểu chung.

o       Đối tượng thuộc hộ gia đình tham gia được giảm mức đóng chỉ đóng 90% thì ghi mức đóng = 747000, chỉ đóng 80% thì ghi mức đóng = 664000…

o       Ghi rõ giá trị thẻ và số tháng cấp thẻ vào cột TUNGAY, SOTHANG theo template THU_BHYT.XLS

-         Theo dõi số thu từng tháng, sử dụng phương án TM để theo dõi số lao động, tổng quỹ lương.

V. Đang làm qui trình Cấp sổ, thẻ

- In tờ bìa và tờ rời có nội dung mới theo hướng dẫn tại Quyết định 1518/QĐ-BHVN ngày 20/12/2011. CNTT chỉnh sửa Report in tờ bìa và in tờ rời cho phù hợp với từng loại máy in.

Qui trình chuyển và nhận số liệu in sổ thẻ từ quận huyện - Tỉnh như sau :

-         BHXH Quận huyện tạo số liệu in sổ thẻ - > Chuyển file về tỉnh (Nếu online thì cập nhật trực tiếp)

-         BHXH Tỉnh nhận và duyệt sau đó chuyển số liệu đã duyệt về BHXH Quận huyện

-         BHXH Quận huyện nhận số liệu được duyệt cập nhật vào CSDL

-         Chuyên quản tại BHXH Quận huyện chọn số liệu đã được duyệt để in

Qui trình chuyển và nhận số liệu huỷ in sổ thẻ từ quận huyện - Tỉnh như sau :

-         BHXH Quận huyện xuất số liệu hủy in sổ thẻ - > Chuyển file về tỉnh (Nếu online thì cập nhật trực tiếp)

-         BHXH Tỉnh nhận và duyệt hủy sau đó chuyển số liệu đã duyệt hủy về BHXH Quận huyện

-         BHXH Quận huyện nhận số liệu duyệt cho phép hủy để tiến hành hủy số liệu đã chuyển trước đó.

NỘI DUNG CHỈNH SỬA (HOTFIX) SMS 6.0

Ngày 30/12/2011. Phiên bản áp dụng QĐ 1111

-         Tính giá trị thẻ hộ gia đình theo ngày đăng ký và số tháng đăng ký giống như đối tượng thất nghiệp

-         Qui đổi mức đóng (đồng) khi in sổ theo số liệu cũ cho đối tượng tham gia bằng HSL

-         Tại cửa sổ in tờ rời hàng năm, chốt sổ. Đánh dấu chọn - Nhấn CTRL+Q : Cập nhật bổ sung thông tin Ngày sinh + Hộ khẩu thường trú cho số liệu cũ trước khi in.

Ngày 06/02/2012

-         Bổ sung báo cáo sổ thẻ C06-TS, C07-TS, S04-TS, S05-TS, S06-TS, S07-TS

-         Bổ sung lý do thu hồi sổ. Cấp sổ thẻ - Danh mục lý do cấp lại - Nhấn nút thêm để tự bổ sung mã

-         Bổ sung danh sách tính lãi truy thu

-         Bổ sung báo báo C13-TS

-         Fix lỗi đánh số trang in tờ rời : Khi in tờ rời sẽ bật cửa sổ Preview để đánh số, sau đó phải nhấn nút ESC để vào cửa sổ Printer để in. Phải cập nhật lại Report SOBHXH_TR

-         Fix in tờ rời số liệu cũ : Tại các cửa sổ in tờ rời. Đánh dấu chọn in - Nhấn CTRL+E để in số liệu cũ theo mẫu tờ rời mới.

-         Fix lỗi thu hồi thẻ khi giảm thu

-         Fix lỗi tự động giảm thu đối tượng đã in sổ hưu trí

-         Fix lỗi phím nóng

-         Fix chức danh trong report D02-TS, D03-TS

Ngày 05/03/2012

-         Fix định dạng số in tờ rời

-         Fix lỗi tự động giảm hưu trí

-         Cảnh báo trùng quá trình khi chốt sổ in tờ rời.


Thông tin chi tiết xem tại website của BHXH tỉnh Phú Thọ
Địa Chỉ: ftp://bhxhphutho.com.vn