"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.894.965
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Thủ tục Khám, chữa bênh Bảo hiểm y tế
Ngày: 03/09/12

THỦ TỤC KCB BHYT:

 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnhphải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó (chøngminh th­ nh©n d©n, hé chiÕu, b»ng l¸i xe, thÎ §¶ng viªn, thÎ ®oµn viªn c«ng ®oµn , thÎ h­u trÝ, thÎ häc sinh, sinh viªn); đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phảixuất trình thẻ bảo hiểm y tế(nÕu ch­a cã thÎ BHYT th× xuÊt tr×nh giÊy khai sinh hoÆc giÊy chøng sinh).

2. Trường hợp cấp cứu,người tham gia bảo hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻbảo hiểm y tế cùng với giấy tờ quy định như trên trước khi ra viện.

3. Trường hợp chuyển tuyến điều trị:

- Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

- Người tham gia bảo hiểm y tế phải xuÊt  tr×nh thñ tôc nh­ ®iÓm1 nªu trªn vµ có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Trường hợp khám lại:theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.