"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.651
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Nhìn lại một năm đẩy mạnh cải cách hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam
Ngày: 18/07/08
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính, nhằm giảm thiểu thủ tục hồ sơ, giấy tờ và những bước công việc không cần thiết, không phù hợp, tạo thuận tiện, nhanh chóng cho công dân và tổ chức có yêu cầu giải quyết chế độ BHXH, xét duyệt hồ sơ cấp sổ, thẻ, phiếu khám chữa bệnh, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và thanh toán chi phí khám chữa bệnh

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính, nhằm giảm thiểu thủ tục hồ sơ, giấy tờ và những bước công việc không cần thiết, không phù hợp, tạo thuận tiện, nhanh chóng cho công dân và tổ chức có yêu cầu giải quyết chế độ BHXH, xét duyệt hồ sơ cấp sổ, thẻ, phiếu khám chữa bệnh, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và thanh toán chi phí khám chữa bệnh... là một trong những mục tiêu cơ bản, chủ yếu và xuyên suốt trong chương trình cải cách hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam năm 2007. Theo đó, trong suốt năm qua, nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực đã được lãnh đạo BHXH Việt Nam chỉ đạo thực hiện khẩn trương và quyết liệt. Nổi bật trong số các nhiệm vụ đó là việc tổ chức triển khai thí điểm mô hình thực hiện cơ chế "một cửa" ở một số địa phương.
Nhìn lại một năm đẩy mạnh cải cách hành chính theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2006 - 2010, công tác cải cách hành chính của ngành đã đạt được kết quả trên nhiều lĩnh vực.
Trước hết, về cải cách thể chế, BHXH Việt Nam đã tích cực tham gia với các bộ, ngành hữu quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật BHXH. Do Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều điểm mới so với các quy định trước đây, vì vậy BHXH Việt Nam đã tập trung chỉ đạo và phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn BHXH các địa phương về thủ tục, quy trình nghiệp vụ, hồ sơ, mẫu biểu trong các hoạt động nghiệp vụ như giải quyết hưởng BHXH, thu, chi BHXH; quy định về việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng; quy chế chi tiêu nội bộ ngành v.v… Tính đến hết tháng 10/2007, tất cả các văn bản nêu trên đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và BHXH Việt Nam ban hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để tổ chức thực hiện tốt chính sách, chế độ theo quy định của Luật BHXH.
Về thực hiện cơ chế "một cửa", kể từ tháng 01/2007, BHXH Việt Nam đã có quyết định triển khai thí điểm mô hình thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tiếp đó đã có quyết định nhân rộng tại BHXH các tỉnh, thành phố Hải phòng, Thái Bình, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Vĩnh Long, An Giang, Hải Dương và Đà Nẵng. Mục tiêu nhằm đạt được trong thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành là tạo bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính, với những chuyển biến căn bản trong quan hệ về thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT. Theo mô hình này, BHXH Việt Nam đã có sự điều chỉnh nhiệm vụ của một số đơn vị trực thuộc BHXH cấp tỉnh, giao cho Phòng quản lý hồ sơ làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với tất cả các mảng hoạt động nghiệp vụ. Sau một năm thực hiện thí điểm, qua đánh giá bước đầu việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, tạo được niềm tin đối với cá nhân và tổ chức có nhu cầu giải quyết công việc với ngành.
Để từng bước áp dụng trong phạm vi toàn ngành cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế "một cửa", ngày 30/10/2007 BHXH Việt Nam đã có văn bản số 4048/BHXH-TCCB hướng dẫn BHXH các địa phương trước mắt tổ chức thành lập ngay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan BHXH tỉnh theo cơ chế "một cửa", đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin.
Thứ hai, về cải cách tổ chức bộ máy, BHXH Việt Nam đã tích cực tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập của Bộ Nội vụ để triển khai nghiên cứu, xây dựng Nghị định mới về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam để thay thế Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ. Trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định này, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc đánh giá thực tiễn tình hình hoạt động của ngành theo Nghị định số 100/2002/NĐ-CP ngày 06/12/2002 của Chính phủ, rà soát các quy định có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, để đảm bảo cho Nghị định mới của Chính phủ về tổ chức BHXH vừa phù hợp với các quy định hiện hành, vừa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước.
Trong phạm vi nội bộ ngành, cùng với việc thí điểm mô hình thực hiện cơ chế "một cửa" tại BHXH một số tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có quyết định tổ chức lại bộ máy tham mưu giúp việc của BHXH các tỉnh, thành phố được áp dụng cơ chế "một cửa", trong đó quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, chế độ quản lý, quan hệ phối hợp của các phòng nghiệp vụ trực thuộc. Qua đó, thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát độc lập, khách quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát sinh tiêu cực trong giải quyết các công việc người dân và cơ quan, tổ chức.
Thứ ba, về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, do Luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2007 nên nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương trong năm qua là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, các cuộc thi tìm hiểu về Luật BHXH… để phổ biến, quán triệt các quy định mới về chế độ chính sách, về công tác thu, chi, giải quyết chế độ BHXH, BHYT; đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ.
Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý hệ thống BHXH Việt Nam thời kỳ phát triển mới. Trong năm, Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam đã có văn bản Hướng dẫn số 70/BHXH-BCS về công tác quy hoạch cán bộ của ngành đến năm 2010 và 2015. Qua đánh giá, công tác quy hoạch cán bộ của ngành trong năm đã được các cấp uỷ Đảng và thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện. Qua đó, công tác cán bộ qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt.
Gắn với việc thực hiện cơ chế tài chính mới theo quy định của Chính phủ, BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương đã tiến hành rà soát, đánh giá tình hình biên chế của các đơn vị. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch biên chế trong các năm từ 2007 đến 2009. Mục tiêu đặt ra trong công tác này là giao biên chế trên cơ sở vị trí, việc làm, cơ cấu và tiêu chuẩn chức danh công chức trong từng cơ quan, đơn vị cơ sở.
Nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng, BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn về việc xây dựng cơ cấu các vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức để làm căn cứ tuyển dụng, bố trí và sử dụng công chức. Từ năm 2008, BHXH các địa phương chấm dứt việc ký hợp đồng tạm tuyển và thực hiện thống nhất công tác tuyển dụng công chức quy định tại công văn số 4480/BHXH-TCCB ngày 29/11/2007. Theo đó, giao biên chế trên cơ sở cơ cấu, vị trí việc làm từng chức danh. Việc tuyển dụng được thông báo công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua kỳ thi tuyển. Chỉ tuyển dụng vào vị trí chức danh mà thí sinh dự tuyển, chọn những thí sinh có số điểm cao theo từng chức danh, vị trí việc làm cần tuyển. Công tác tuyển dụng được tiến hành thường xuyên để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đơn vị.
Thứ tư, về cải cách tài chính công, sau quá trình tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong việc xây dựng trình Chính phủ quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam, ngày 29/3/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg về quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam. Trên cơ sở cơ chế tài chính mới, BHXH Việt Nam đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1258/QĐ-BHXH; Quyết định số 1259/QĐ-BHXH ngày 26/9/2007 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng, dự phòng ổn định thu nhập và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp trong hệ thống BHXH Việt Nam. Ngoài ra, còn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trong công tác đấu thầu khi mua sắm, trang bị tài sản và công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm.
Với cơ chế tài chính hiện nay, BHXH Việt Nam và BHXH các địa phương đã chú trọng tổ chức thực hiện tốt hai yêu cầu cơ bản đó là: quản lý và sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí để tăng thu nhập, cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức, gắn trách nhiệm với lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng lao động, tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, bộ máy tinh giản, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thứ năm, về hiện đại hoá nền hành chính, xác định khâu mấu chốt của việc thực hiện cơ chế một cửa là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, vì vậy hiện nay ở tất cả BHXH các địa phương đang khẩn trương và tập trung cho nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện các phần mềm quản lý nghiệp vụ như giải quyết chế độ chính sách, thu, chi, giám định y tế. Mục tiêu của toàn hệ thống BHXH Việt Nam là quản lý các hoạt động nghiệp vụ bằng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan, tổ chức và mọi người dân.
Nhìn nhận và đánh giá chung, điểm nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2007 là sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo BHXH Việt Nam, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính. Một số công việc cụ thể, thiết thực đã được triển khai và cơ bản theo đúng tiến độ đề ra. Mặc dù một số việc còn đang trong giai đoạn thí điểm, nhưng nhìn chung, công tác cải cách hành chính của ngành trong năm qua đã có bước chuyển biến tích cực cả trong cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Nhận thức về cải cách hành chính cũng như trong tổ chức thực hiện về cải cách hành chính đã được toàn ngành đặc biệt quan tâm. Từng bước đang chuyển đổi phong cách làm việc từ hành chính sang phục vụ.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt ưu điểm cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục đó là: Tiến độ xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH của cơ quan quản lý nhà nước còn chậm, nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật chậm được xử lý, giải quyết. Thủ tục hành chính và hệ thống mẫu biểu trong một số lĩnh vực nghiệp vụ hiện nay còn rườm rà, nhiều giấy tờ và phức tạp. Thái độ, phương thức làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa theo đúng tinh thần phục vụ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tiến độ triển khai còn chậm.
Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và là một việc khó, đòi hỏi sự quan tâm chỉ đạo, sự phối kết hợp của các cấp ngành liên quan và sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Bước sang năm 2008, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của ngành là nhanh chóng sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và cán bộ, công chức theo Nghị định mới của Chính phủ; Tổng kết việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, trên cơ sở đó ban hành quy định về thực hiện cơ chế "một cửa" để thống nhất áp dụng trong toàn ngành. Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2007, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, công tác cải cách hành chính của BHXH Việt Nam năm 2008 chắc chắn sẽ đạt được những kết quả khả quan, góp phần thực hiện thành công chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 của Chính phủ.

TS. Nguyễn Kim Thái
Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - BHXH Việt Nam