"Vì sức khỏe thế hệ trẻ, vì tương lai đất nước, hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên"; "Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đồng hành cùng năm học mới"; "Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường học"; "Sức khỏe học sinh, sinh viên gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân".
::
Thống kê
Lượt truy cập: 3.920.682
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Thông báo tập huấn phần mềm nghiệp vụ tháng 11 năm 2012
Ngày: 05/11/12
Căn cứ vào giấy mời tập huấn thực hiện chương trình công tác năm 2012 số 4236/GM-BHXH ngày 19 tháng 10 năm 2012. Căn cứ vào thông báo chuẩn bị cho đợt tập huấn các phần mềm nghiệp vụ số 400/TB-TTTT ngày 23 tháng 10 năm 2012. Để phục vụ đợt tấp huấn các phần mềm, Phòng Công nghệ thông tin đề nghị các phòng tham gia đợt tập huấn chuẩn bị các nội dung sau:

Thông báo tập huấn phần mềm nghiệp vụ tháng 11 năm 2012

Căn cứ vào giấy mời tập huấn thực hiện chương trình công tác năm 2012 số 4236/GM-BHXH ngày 19 tháng 10 năm 2012.

Căn cứ vào thông báo chuẩn bị cho đợt tập huấn các phần mềm nghiệp vụ số 400/TB-TTTT ngày 23 tháng 10 năm 2012.

Để phục vụ đợt tấp huấn các phần mềm, Phòng Công nghệ thông tin đề nghị các phòng tham gia đợt tập huấn chuẩn bị các nội dung sau:

1. Cài đặt hệ thống, phần mềm lên máy tính mang đi tập huấn

- Cài đặt SQL Server 2008 Express (hoặc SQL Server 2005 Express).

- Cài đặt các phần mềm của đợt tập huấn.

2. Dữ liệu, hồ sơ mang đi tập huấn

- Dữ liệu thu, sổ thẻ của Văn phòng tỉnh/thành phố và 01 quận/huyện.

- Dữ liệu người hưởng BHXH hàng tháng.

- Dữ liệu xét duyệt chế độ ốm đau, thai sản.

- Hồ sơ các tình huống nghiệp vụ theo các phần mềm để thử nghiệm.

3. In tài liệu hướng dẫn

- Các phòng nghiệp vụ tự in tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ tham gia đợt tập huấn.

- Tài liệu tập huấn, tài liệu hướng dẫn sử dụng của các phần mềm, bộ cài đặt các phần mềm, video hướng dẫn tải về từ địa chỉ:
            ftp://192.168.1.10/TAILIEU_TAPHUAN_2012

Hoặc từ địa chỉ: ftp://bhxhphutho.com.vn/TAILIEU_TAPHUAN_2012